Zajęcia socjoterapeutyczne

Grupa: do 10 osób
60 minut, 15 zł za osobę
cykl: 10 zajęć po 60 minut - 150 zł za cykl na jedną osobę

Adresatami zajęć mogą być dzieci / młodzież z problemami emocjonalnymi, trudnościami w adaptowaniu się do środowiska. Są to np.: poczucie osamotnienia i lęku w relacjach z rówieśnikami, a także nieumiejętność nawiązywania i utrzymywania przyjacielskich kontaktów z nimi, nieskuteczne strategie radzenia sobie w szkole, poczucie zagrożenia i bezradności, niepewność, niska samoocena, nieumiejętność wyrażania własnego zdania lub nawet poczucie braku wpływu na otoczenie, brak umiejętności radzenia sobie z kryzysami osobistymi, wycofanie się z relacji z innymi, poczucie odrzucenia, bycia ofiarą innych, zachowania agresywne wobec rówieśników lub w stosunku do dorosłych, co utrudnia budowanie bliskich związków.